Cena Literárneho mecheche 2020

27.01.2020

Prozaická súťaž pre druhý stupeň základnej školy.

Téma súťaže:

"atramentová nevera"

Uzávierka súťaže:

21.02.2020


Podmienky a zapojenie sa do súťaže:

Zaslané súťažné príspevky musia byť v slovenskom jazyku a nemôžu byť nikde publikované až do vyhlásenia výsledkov, ktoré sa uskutoční 7.3.2020 v Kultúrnom dome Bernolákovo na akcii Literárne mecheche 2020.

Súťažiaci zašle súťažný príspevok v povolenom rozsahu v editovateľnom formáte (MS Word ai.) e-mailom na adresu tvorivesutaze@gmail.com s názvom súťažného príspevku, súťažnou kategóriou,  menom (pod ktorým chce vystupovať v súťaži), súhlasom so spracovaním údajov na účely registrácie do súťaže (mailová adresa na spätné kontaktovanie súťažiaceho, meno na identifikáciu), súhlas s uverejnením príspevku (v prípade výhry) a prehlásením, že ide o jeho duševnú tvorbu (súťažiaci je autorom príspevku). Po zaslaní príspevku bude súťažiacemu zaslaný spätný e-mail s potvrdením a poradovým číslom, pod ktorým bude v súťaži vystupovať.

Porota vyhlási 5 finalistov z každej kategórie najneskôr 4.3.2020, z ktorých prvé tri miesta budú ocenené priamo na akcii. V prípade, že nebude prijatý dostatočný počet súťažných príspevkov, porota ocení upravený počet miest (počet sa určí po dátume uzávierky).Súťažné kategórie:

1. kategória - 5. až 7. ročník

2. kategória - 8. a 9. ročník


Rozsah:

max. 5 strán A4, jednoduché riadkovanie, Times New Roman, 12

Ceny:

Ocenené bude 1. až 3. miesto v každej kategórii (viď podmienky súťaže).

1. miesto - zverejnenie príspevku v online časopise Abdon, diplom, vecné ceny

2. miesto - diplom, vecné ceny

3. miesto - diplom, vecné ceny


Súťaž je vyhlásená pre akciu Literárne mecheche, ktorá je dobrovoľnou akciou rozširujúcou povedomie o súčasnej slovenskej autorskej scéne.